Narkotyki – chemiczna pułapka.

W dniu 25 listopada 2021r. uczniowie klas 7-8 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Narkotyki-chemiczna pułapka” prowadzonych przez pracownika Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.

Celem warsztatów było usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i nadużywania leków, podniesienie świadomości młodzieży na temat mechanizmów uzależnień. Priorytetowym założeniem była edukacja młodzieży na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych używania narkotyków i dopalaczy. Uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś namawia do zażywania środków psychoaktywnych oraz do kogo można zwrócić się o pomoc.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących: burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, dyskusja, wykład.

Jolanta Wiśniewska