Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., s. 1) – dalej „RODO” − informuję, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: kontakt@rodoinspektorka.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
  a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  d) prawo do ograniczonego przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:
  a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
  b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości  zwarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.