Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. / Урочиста академія з нагоди Дня народної освіти.

13 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 4a, 4b, 5b, 8b przygotowali program artystyczny, który miał być prezentem dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły.
Prowadzący uroczystość przedstawili na wstępie krótki zarys historyczny ukazujący genezę tego święta. Mottem przewodnim uroczystości były słowa Kamila Cypriana Norwida, który napisał, że „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”. Dzień Edukacji w Dwójce zainaugurował dyrektor szkoły Marek Nachtygal, który przywitał wszystkich przybyłych gości. Zwracając się do pracowników szkoły i do uczniów powiedział „Kształcenie dzieci i młodzieży to trudne i odpowiedzialne zadanie. Mądry pedagog wskazuje młodemu pokoleniu wartości oraz przekazuje najcenniejszy dar, jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Wszystkim pracownikom szkoły życzę zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów (…)”. Wiele ciepłych i serdecznych słów zebrani usłyszeli także od Burmistrza Nidzicy Jacka Kosmali. Następnie głos oddano młodym tancerzom, recytatorom, wokalistom. W Dwójce rozbrzmiały słowa polskich poetów, rozległy się takty znanych piosenek, a młodzi tancerze zawirowali w tańcu. Część artystyczna oddała powagę i radość, które przeplatają się w codziennej pracy nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie przekazali wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia i podziękowania. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Joanna Marcjanik, Beata Warecka, Marcin Bąkowski, Anna Weiss, Iwona Bober.
 
13 жовтня 2022 року в нашій школі відбулася урочиста академія до Дня освіти. Учні 4-а, 4-б, 5-б та 8-б класів підготували мистецьку програму, яка мала стати подарунком для всіх вчителів, вихователів та працівників школи.
На початку ведучі церемонії представили короткий історичний нарис, показавши генезис цього свята. Девізом церемонії стали слова Каміла Сіпріана Норвіда, який писав, що «Все велике велике через серце». День освіти в Двойцях урочисто відкрив директор школи Марек Нахтигаль, який привітав усіх гостей. Звертаючись до колективу та учнів школи, він зазначив: «Виховання дітей та молоді – складна і відповідальна справа. Мудрий педагог показує молодому поколінню цінності та передає найдорожчий дар – невичерпне багатство знань. Бажаю всім працівникам школи здоров’я, задоволення від роботи та багато успіхів (…)». Багато теплих і щирих слів учасники почули від мера Нідзіці Яцека Космали. Далі голос віддали юним танцюристам, декламаторам та співакам. У Двоїнці лунали слова польських поетів, лунали ритми відомих пісень, юні танцюристи кружляли в танці. Мистецька частина відобразила серйозність і радість, які переплітаються у повсякденній праці вчителів та всіх працівників школи. Студенти висловили щирі побажання та подяку всім викладачам та адміністрації та обслуговуючому персоналу. Церемонію підготували вчителі: Йоанна Марцянік, Беата Варецька, Марцін Боковскі, Анна Вайс, Івона Бобер.
Йоанна Марцянік