STRONA INTERNETOWA PROJEKTU NA PLATFORMIE eTWINNIG – EFEKTY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

https://twinspace.etwinning.net/103292/pages/page/795139

 


Regulamin uczestnictwa w projekcie ‘Folklorica’

ERASMUS___Folklorica__Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie


 

UCZESTNICY ERASMUS+ ‘FOLKLORICA’ Z DWÓJKI Z WIZYTĄ W SZCZEPKOWIE BOROWYM (ERASMUS PARTICIPANTS + „FOLKLORICA” WITH A VISIT TO SZCZEPKOWO BOROWE)

W poszukiwaniu źródeł tradycji wielkanocnych w naszym regionie i kraju, uczniowie Dwójki udali się do Środowiskowego Domu Samopomocy (prowadzonego przez fundację ITAJ)  w Szczepkowie Borowym. 

Grupa młodzieży  została ciepło przyjęta przez  miejscowe terapeutki i uczestniczki zajęć, które w bardzo przystępny sposób starały się przekazać młodym jak najwięcej informacji  o zwyczajach i tradycjach we własnych domach.

Przedstawicielki najstarszego pokolenia opowiadały o przygotowaniach do świąt, czyli o tradycji czterdziestodniowego postu, bieleniu wapnem pomieszczeń, szykowaniu potraw, przebiegu kolejnych dni świąt, począwszy od niedzieli palmowej. Zaznaczały, że wszystkie elementy świąt, te, które przetrwały do dziś, ale i te, które zanikły, mają swoją symbolikę, na przykład jajko to znak nowego życia.  Wspominały również o dawnych zabawach i spędzaniu czasu wolnego.  Uczniowie dowiedzieli się, że śmigus dyngus dziś nie przypomina już dawnego zwyczaju, gdzie panny były nawet zamaczane w rzece i w dodatku niespecjalnie się przed tym broniły, bo miało to zapewnić im szczęście i powodzenie.

Następnym etapem warsztatu było własnoręczne wykonanie przez każdego uczestnika ozdób świątecznych: palmy i jajka. Mimo, że nie było to łatwe zadanie, wszyscy z zapałem podjęli wyzwanie, gdyż można było liczyć na życzliwą pomoc specjalistek, które cierpliwie objaśniały i demonstrowały poszczególne kroki.  Po kilku godzinach każdy mógł podziwiać efekty swojej pracy.  Zrobione przez siebie ozdoby uczestnicy zawieźli do domów, by  uświetniły tegoroczne święta.

Na koniec panie przygotowały niespodziankę w postaci odśpiewania kilku pieśni ludowych i zachęcały do wspólnej zabawy.

Domowa atmosfera, poczęstunek, wspólna praca i zabawa, dużo śmiechu, rozmowy, w których różnica wieku nie grała roli, sprawiły, że obie strony zdecydowały zacieśnić więzi i kontynuować współpracę.

Dziękujemy za przyjęcie naszej grupy „badawczej”  panu Ireneuszowi  Kondrówowi, pani Marzenie Szmitkowskiej oraz paniom terapeutkom: Janinie Sadowskiej, Aleksandrze Szymańskiej, Katarzynie Borkowskiej oraz paniom  uczestniczkom – przedstawicielkom starszego pokolenia, które jako  świadkowie kultywowania tradycji są dla nas najcenniejszym źródłem informacji.

                                                                                           Opiekunki grupy:  Dorota Kosińska, Ewa Hinburg

Ewa Hinburg, teacher; Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Poland

In search of sources of Easter traditions in our region and country, the students went to the Environmental Self-Help House in Szczepkowo Borowe. A group of young people was warmly welcomed by local therapists and class participants, who tried to provide young people with as much information as possible about the customs and traditions in their own homes.

Representatives of the oldest generation talked about preparing for Christmas, i.e. the tradition of forty-day fasting, lime whitening of rooms, the preparation of dishes, the course of the following days of Christmas, starting with Palm Sunday. They pointed out that all the elements of the holidays, those that have survived to this day, but also those that have disappeared, have their symbolism, for example, the egg is a sign of a new life. They also mentioned old games and spending free time. The students learned that today the Whigus dyngus no longer resembles the old custom, where the maidens were even dipped in the river and in addition they did not really defend themselves against this, because it was to ensure their happiness and success.

The next stage of the workshop was the Christmas decorations for each participant: palms and eggs. Although it was not an easy task, everyone enthusiastically accepted the challenge, because you could count on the friendly help of specialists who patiently explained and demonstrated the individual steps. After a few hours, everyone could admire the effects of their work. The participants took their decorations to their homes to celebrate this year’s holidays.

Finally, the ladies prepared a surprise in the form of singing several folk songs and encouraged them to have fun together.

Home atmosphere, refreshments, joint work and fun, a lot of laughter, conversations in which the difference in age did not play a role, caused that both groups decided to strengthen ties and continue cooperation.

Thank you for accepting our „research” group, Mr. Ireneusz Kondrów, ladies therapists: Janina Sadowska, Aleksandra Szymańska, Katarzyna Borkowska and ladies participants – representatives of the older generation, who as witnesses to cultivating tradition are the most valuable source of information for us.

Mariola Podolska-Maculewicz, project coordinator; Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Poland


Journey into the folk adventure of Erasmus+ ‘Folklorica’ in SP 2 Nidzica – summary of the I term by the Polish team (Folklorystyczna przygodo trwaj! – Erasmus+ 2019-2021 ‘Folklorica’)

W wykonaniu nidzickich “Dwójkowiczów” – podsumowanie I  semestru działań projektowych

https://www.facebook.com/mariola.podolskamaculewicz/videos/pcb.1090215121327021/2275387855895076/?type=3&theater&ifg=1

Niespełna pół roku już minęło od kiedy rozpoczęliśmy współpracę przy realizacji drugiego międzynarodowego projektu jakim jest ‘Folklorica’, a już tyle się wydarzyło… W ciągu tego tego czasu wspólnie z uczniami, ich rodzinami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działania projektowe udało nam się wykonać wiele zadań mających na celu przybliżenie młodym uczestnikom tradycji, dawnej muzyki i sztuki charakterystycznej dla naszego regionu i kraju.

Po przedstawieniu projektu uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom  szkoły jak i społeczności lokalnej oraz udekorowaniu szkoły elementami typowymi dla krajów partnerskich zorganizowaliśmy konkurs na logo projektu. W naszym kąciku Erasmus+ Corner zamieszczamy informacje o zakończonych działaniach i tych, które dopiero przed nami.

Aby sprawdzić nie tylko umiejętności językowe uczniów, ale również ich wiedzę na temat krajów partnerskich jak i znajomość ich kultur, przeprowadziliśmy wśród osób zainteresowanych pracą w projekcie test diagnostyczny mający na celu wyłonić potencjalnych kandydatów do zagranicznych mobilności.

Październik był dla nas wyjątkowo ważnym i pracowitym okresem. Jako główny koordynator projektu mieliśmy przyjemność gościć w domach naszych uczniów reprezentantów pozostałych 5 krajów  będących naszymi partnerami. Zorganizowana  przez nas krótkoterminowa wymiana grup uczniów była nie lada wyzwaniem,  ale dała nam wiele radości i satysfakcji. Aby przypominać o naszym międzynarodowym spotkaniu i podzielić się wiedzą na temat nowego międzynarodowego słownictwa, którego nauczyliśmy się podczas wizyty, udekorowaliśmy szkołę bałwanami, prezentującymi powszechnie używane wyrażenia we wszystkich językach ojczystych krajów partnerskich.

Kolejnym zadaniem, z którym się zmagaliśmy, było znalezienie różnic i podobieństw między naszym językiem ojczystym a językiem angielskim. Zadanie wydawało się trudne, ale z pomocą nauczyciela języka polskiego udało nam się wyciągnąć  wiele ciekawych wniosków.

Oczekując na spotkanie w Rumunii, przygotowaliśmy prezentację z polskimi symbolami narodowymi, które zaprezentowaliśmy pozostałym uczestnikom i które posłużyły do stworzenia międzynarodowego plakatu z symbolami.

Po zakończeniu rumuńskiej przygody  ponownie zabraliśmy się do ciężkiej, aczkolwiek przyjemnej pracy.

Drugi etap rozpoczęliśmy od nauki tradycyjnych tańców. Po krótkich badaniach na ich temat poznaliśmy kroki i nauczyliśmy się tańczyć. W rezultacie nagraliśmy krótki film z efektem naszego wysiłku – „Polonez” – tradycyjny taniec rozpoczynający każdy bal studniówkowy. Na początku, patrząc na pochłoniętych tańcem nauczycieli, którzy doskonale się bawili, próbując zaangażować i zachęcić młodych tancerzy, uczniowie czuli się nieco zawstydzeni, ale po chwili kilku próbach włączyli się i zaczęli podążać za nastrojem instruktorów 🙂

Kolejnym zadaniem, które pomogło nam wrócić do korzeni, było poszukiwanie piosenki ludowej, której mieli nauczyć się nasi zagraniczni rówieśnicy projektowi. Z wielu różnych sugestii zdecydowaliśmy się na „Hej z góry z góry jadą Mazury” jako piosenkę do nauki dla pozostałych szkół. Najlepszą częścią tego zadania z dużą ilością śmiechu była próba zaśpiewania piosenek naszych partnerów w ich ojczystych językach w oparciu o fonetyczną transkrypcję tekstów, co okazało się dla nas być prawdziwymi łamańcami językowymi. Nasz szkolny konkurs zwyciężyła  piosenka  naszych litewskich przyjaciół „Žemyn upe” i ten utwór  zaśpiewamy podczas międzynarodowego konkursu.

Tam, gdzie taniec i śpiew, nie może zabraknąć instrumentów muzycznych – rzecz jasna takich, które były powszechnie używane w bliższej lub dalszej przeszłości.  Nie lada wyzwaniem było zaprojektowanie i wykonanie ich z dostępnych materiałów odpadowych. Na szczęście z pomocą dziadków, babć oraz innych krewnych udało nam się wykonać i to zadanie dobrze się  przy  tym bawiąc próbując na nich zagrać.

Mariola Podolska-Maculewicz (koordynator projektu), Iwona Nasiadka

Less than half a year has passed since we started cooperation in the implementation of the second international project which is 'Folklorica’ 2019-2020 within Erasmus+ programme. During this time, together with students, their families and other people involved in project activities, we were able to perform many tasks aimed at familiarizing young participants with tradition, ancient music and art characteristic of our region and country.

After having introduced the project to students, teachers, parents and staff at school and to local community and having decorated school with elements typical for partner countries we organized the project logo contest. In our Erasmus+ Corner  we put information about completed activities and those to be done in the nearest future.

In order to check not only students’ knowledge about  partner countries but also the knowledge of their cultures and  language abilities we conducted Diagnose Test for target group of pupils.

As the main coordinator of the project we organised the short-term exchange of groups of pupils within 21-25 October 2019. It was  hard job as it was the first time when all participating schools met but gave us a lot of joy and satisfaction. In order to remain us the international meeting and share the knowledge of some new international vocabulary we had learnt during the visit we decorated school with snowmen (as the winter  was supposed to come) presenting the commonly used expressions  in all partner countries native languages.

Another activity we struggled with was finding differences and similarities between our native language and English. The task seemed difficult, but with the help of a Polish language teacher we were able to draw many interesting conclusions and learnt a lot.

Getting ready for the meeting in Romania we prepared materials (Polish anthem, flag and emblem) for an international poster which was completed and presented there.

After the Romanian adventure had finished we kept on working hard.

We started  the second stage with learning traditional dances. After a short research on them we got to know the steps and learnt how to dance. As a result we  recorded a short video with the effect of our effort – ‘Polonez’- a traditional dance beginning the  prom night. At first   looking at our eager teachers having so much fun trying to engage and encourage the young dancers made them feel a bit ashamed but after a while the students got the hang of it and followed the instructors’ mood.

Another task which helped us come back to our roots was looking for a folk song for our project partners to learn. From various suggestions we decided on “Hej z góry z góry jadą Mazury” as the song to be learnt by our project teams. The best part of this task with a lot of laughter was trying to sing our partners’ songs in their native languages basing on the phonetic transcription of the lyrics which appeared to be real tongue twisters for us. The winner of the song contest in our school was the one of our Lithuanian friends “Žemyn upe” and this is the song we are going to sing during the international contest.

To make dancing and singing traditional songs more interesting for students we designed and made musical instruments which were commonly used in the past out of available waste materials. It was a real challenge for us. Fortunately with the help of relatives we managed to fulfil the task and had fun trying to play them.

Mariola Podolska-Maculewicz (project coordinator), Iwona Nasiadka


FOLKLORICA – PROJECT ACTIVITIES November 2019-January 2020 2 local activities for the 2nd issue of the magazine

Praca nad projektami zapewnia wszystkim członkom, uczniom, ich rodzinom i nauczycielom dużo zabawy.

Praca nad projektami zapewnia wszystkim członkom, uczniom, ich rodzinom i nauczycielom dużo zabawy. Drugi etap projektu, „Piosenki i tańce”, był bardzo pracowity dla polskiej ekipy.

Rozpoczęliśmy naszą pracę od nauki tradycyjnych tańców. Po krótkim przeglądzie tradycyjnych tańców lokalnych i narodowych poznaliśmy kroki i nauczyliśmy się ich tańczyć. W rezultacie nagraliśmy krótki film, aby pokazać innym efekt naszych starań. Na początku widok naszych chętnych nauczycieli bawiących się i zachęcających młodych tancerzy sprawiał, że czuli się oni nieco zawstydzeni, ale po pewnym czasie uczniowie połknęli bakcyla i podążali za nastrojem nauczycieli.

Kolejnym zadaniem, które pomogło nam wrócić do korzeni, było poszukiwanie piosenki ludowej dla naszych projektowych partnerów. Z różnych sugestii zdecydowaliśmy się na „Hej z góry z góry jadą Mazury” jako piosenkę do nauki przez pozostałe zespoły projektowe z innych krajów. Najlepszą częścią tego zadania, z dużą ilością śmiechu, była próba zaśpiewania piosenek naszych partnerów w ich ojczystych językach bazując na  fonetycznych zapisach tekstów, które okazały się dla nas być prawdziwymi łamańcami językowymi. Zwycięzką piosenką podczas konkursu w naszej szkole został utwór naszych litewskich przyjaciół „Žemyn upe” i to właśnie ją zaśpiewamy podczas międzynarodowego konkursu.

Na tym nie koniec. Nasza ciężka praca była kontynuowana. Po piosenkach i tańcach przyszedł czas na instrumenty muzyczne. Zaprojektowanie i wykonanie instrumentów z dostępnych materiałów odpadowych okazało się dla nas prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście z pomocą członków rodzin udało nam się wykonać to zadanie i stworzyliśmy instrumenty, które były powszechnie używane w przeszłości.

FOLKLORICA – PROJECT ACTIVITIES November 2019-January 2020 2 local activities for the 2nd issue of the magazine

Working on project activities give all the members, both students, together with their families, and teachers a lot of fun. The second stage of the project  which was ‘Songs and Dances’ would be very busy for the Polish team.

We started our work learning traditional dances. After a short research on traditional local and national dances we got to know the steps and learnt how to dance them. As a result we  recorded a short video to show the effect of our effort to the others. At the beginning  looking at our eager teachers having so much fun trying to engage and encourage the young dancers made them feel a bit ashamed but after a while the students got the hang of it and followed the teachers’ mood.

Another task which helped us come back to our roots was  looking for a folk song for our project partners to learn. From various suggestions we decided on “Hej z góry z góry jadą Mazury” as the song to be learnt by our project teams. The best part of this task with a lot of laughter was trying to sing our partners’ songs in their native languages basing on the phonetic transcription of the lyrics which appeared to be real tongue twisters for us. The winner of the song contest in our school was the one of our Lithuanian friends “Žemyn upe” and this is the song we are going to sing during the international contest.

Our hard work continued. After songs and dances the time for musical instruments came. It was a real challenge for us to design and make musical instruments out of available waste materials. Fortunately with the help of relatives  we managed to fulfil the task and created instruments which were commonly used in the past.


Sibiu, Rumunia – Dzień 4 (4.12.2019)

Praca, praca, praca… ciężka praca

Z samego rana jeden z rumuńskich uczniów zaprowadził nas do nowoczesnego, pięknego, niedawno odnowionego budynku liceum ” Constantin Noica… Tam zostaliśmy zaproszeni do klasy artystycznej z przygotowanym sprzętem i materiałami potrzebnymi do pracy. Przed warsztatami uczniowie zastanawiali się, czy drewniane łyżki leżące na stołach mogą być związane z tematem zajęć. I okazało się, że te łyżki to główny element lalek dla których należało wykonać z dowolnych materiałów tradycyjne narodowe stroje.

Ale to nie wszystko. Stroje regionalne uczestnicy warsztatów pod nadzorem nauczycielki Raluca Teglas wykonywali również z wykorzystaniem materiałów wielokrotnego użytku. Jako, że to był dzień tradycyjnych stylizacji wzięliśmy udział w seminarium z prezentacją kostiumów Folk prowadzonego przez naszego rumuńskiego koordynatora Jugar Gabriela Mirela.

Po tym pracowitym poranku uczniowie poszli nalekcję a nauczyciele znów spotkali się, aby wspólnie pracować nad projektem. Popołudnie spędziliśmy z gospodarzami, którzy pokazali nam najciekawsze części miasta. Kolejny wspaniały dzień w Rumunii.

Sibiu, Romania – day 4 (4.12.2019)

Work, work, work… hard work 🙂 Early in the morning we were guided by one of the Romanian students to the modern, beautiful, recently renovated building of „Constantin Noica” Theoretical High School. In there we were shown around and were invited to the Art classroom with equipment and materials needed to work with during workshop activities. Students were wondering how the wooden spoons on the tables could be related to the topic of the worshop. They were supposed to make dolls dressed in traditional national clothes made of paper, fabric and wool. Following that activity international participants under the supervision of teacher Raluca Teglas created traditional folk costumes using reusable materials. As that was the day of traditional outfits we took part in a seminar with a presentation of Folk Costumes conducted by our Romanian coordinator Jugar Gabriela Mirela. After that busy morning students took part in some lesson at school with their hosts and teachers met again to work together on the project. The afternoon will be spent with hosts socializing and visiting the most interesting parts of the city. Another great day in Romania.


Jina, RUMANIA – DZIEŃ 3 (3.12.2019)

Poranek przyniósł nam małą niespodziankę – śnieg. Dzień rozpoczęliśmy od wyjazdu do Jiny – wioski w pobliżu miasta Sibiu, położonej około 1000 m n.p.m.

Po drodze poznaliśmy kilka faktów i legendę związaną z tym regionem i podziwialiśmy architekturę Rumunii. Odwiedziliśmy wiejską szkołę podstawową i dowiedzieliśmy się jak żyło się w przeszłości w Rumunii.

Popołudnie spędziliśmy w centrum Sibiu szukając pamiątek do naszego szkolnego kącika Erasmusa.

To był również czas przeznaczony spędzenie czasu w goszczących nas rodzinach. Gospodarze zapewnili nam wiele atrakcji, między innymi:  wędrówki po górach, rozgrywki w tradycyjne gry, jazdę na łyżwach, zwiedzanie miasta. Był to dzień wymiany doświadczeń – cały czas ćwicząc angielski – docelowy język projektu.

Podczas gdy uczniowie bawili się dobrze, nauczyciele dyskutowali o działaniach projektu i planowali prace w czasie spotkania koordynatorów.

Był to również czas na wymianę praktyk nauczania oraz rozmowy o systemach edukacyjnych krajów partnerskich.

Jina, Romania – day 3 (3.12.2019)

The morning brought us a little surprise – snow. We started the day with the trip to Jina – a village surrounding Sibiu city, situated about 1000 m a.s.l. On the way we got familiar with some facts and the legend of that region and admied the architecture of Romania. All the participants visited the primary school and learned a lot about the life of Romanians in the past. The afternoon we spent in the centre of Sibiu looking for souvenirs from Romania for our Erasmus+ corners. Host families spend time with Project guests actively hiking in the mountains, playing traditional games, skating, visiting the city centre and exchanging experiences – all the time practising English – the target language of the project. While the students were having fun, the teachers were discussing the project activities and planning the work ahead during the coordinators’ meeting. That was also the time to exchange learning and teaching practices and talking about educational systems of partner countries during the short workshops devoted to the topic.


Sibiu, Rumunia – Dzień 2 (2.12.2019)

To był piękny dzień, który zaczęliśmy od cudownego, ciepłego powitania przyjęcia w szkole naszych rumuńskich przyjaciół.

Uczniowie gospodarze przyjęcia w rodzinnych strojach ludowych przywitali nas chlebem i solą – tradycyjny sposób powitania gości. Po wystąpieniach władz szkolnych i koordynatora rumuńskiej zostaliśmy wprowadzeni do tradycji i zwyczajów świątecznych  przez uczniów szkolnych. Podczas pokazu artystycznego podobały nam się rumuńskie piosenki i kolędy grane na instrumentach muzycznych wykonanych przez samych uczniów. Po występach i wspólnych pląsach nadszedł czas na wymianę symbolicznych prezentów i podziwiania wspaniałych dekoracji świątecznych wykonanych przez uczniów szkół gospodarza.

W domach studenci z rodzinami mięli okazję przygotować tradycyjne posiłki. 

Po lunchu spędziliśmy czas na świątecznym Bazarze ߎ妡mp;nbsp;pełnym rękodzieła, domowej roboty jedzenie z naturalnych produktów i odpoczywających ludzi. Widok z dużego koła ߎᦡmp;nbsp;z centrum bazaru był niesamowity. To był kolejny radosny czas, który będziemy pamiętać.

Sibiu, Romania – day 2 (2.12.2019)

It was a lovely day which we started with a wonderful, warm welcome reception at school of our Romanian friends. The host pupils wearing family folk costumes (passed from their ancestors) greeted us with bread and salt – a traditional way of welcoming guests. After the speeches of school authorities and the Romanian coordinator we were introduced to traditions and customs of Christmas celebrations performed by school pupils. During the artistic show we enjoyed Romanian songs and Christmas carols played using the musical instruments made by the pupils themselves. Then was the time for exchanging symbolic gifts and admiring the wonderful Christmas decorations created by host school students. At homes international students with their host families had the opportunity to prepare some traditional meals. after lunch we spent time at the Christmas Bazaar full of handicraft, homemade food, natural products and a lot of folk all around. The view from the big wheel from the centre of the bazaar was amazing It was another joyful time we will remember.


Alba Iulia, Deva City, Rumunia Dzień 1 (1.12.2019)

Pierwszy dzień krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Rumunii został w pełni poświęcony dziedzictwem kulturowym kraju przyjmującego.

Dzień rozpoczęliśmy od udziału w obchodach święta narodowego w Albie Iulia, gdzie mogliśmy uczestniczyć w marszach i paradach z okazji 101 rocznicy bycia niezależnym krajem. Widzieliśmy wielu żołnierzy prezentujących broń i stroje z różnych okresów od 1918. roku. Odwiedziliśmy muzea, kościoły, zobaczyliśmy wiele zabytków i zwiedziliśmy fortecy w Albie Iulia. Podziwialiśmy występy artystów ludowych.

Podziwialiśmy również tłumy dumnych Rumunów w narodowych kolorach ubraniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, oraz górali w ich pięknych strojach ludowych. Tutaj ta tradycja wciąż żyje.

Odwiedzając fortecę w mieście Deva również cofnęliśmy się w czasie. Aby dotrzeć do tego niedostępnego miejsca skorzystaliśmy z kolejki linowej. Podróż nią była miłym doświadczeniem dla nas wszystkich.Na szczycie wzgórza, przez małe okna ścian obronnych twierdzy mogliśmy cieszyć się krajobraz tego obszaru.

To był pracowity dzień, bogaty w tradycje i kulturę Rumunii.

Dzień zakończony spotkaniem roboczym koordynatorów i innych nauczycieli.

Alba Iulia, Deva City, Romania ?? – Day 1 (1.12.2019)

The very first day of the short-term exchange of groups of pupils in Romania was fully devoted to cultural heritage of the host country. We started the day by taking part in celebrations of the national holiday in Alba Iulia where we could participate in marches and parades celebrating 101 anniversary of being an independant country, saw lots of soldiers presenting weapon and outfits from different periods since 1918. We visited museums, churches and admired the performances of folk artists, the monuments and the fortress in Alba Iulia.

We admired not only the crowds of proud Romanian people wearing national colours and clothes passed from generation to generation but also highlanders in their beautiful folk costumes. Here this tradition is still alive.

Visiting the fortress in Deva city we also stepped back in time. To reach that unaccesible place we used the cable car which was a nice experience for all of us ?From the top of the hill, through the small windows of the defensive walls of the fortress we could enjoy the landscape of this area. It was a busy day rich in traditions and culture which let each participant get to know better.

The day finished with the working meeting of coordinators and other teachers during which project related issues.


Krótkoterminowa wymiana grup uczniów Erasmus+ 2019-2021 'Folklorica’ w Sibiu w Rumunii

Polski zespół Erasmus+ 2019-2021 'Folklorica’ w drodze do Sibiu w Rumunii


National symbols of partner countries (Symbole narodowe krajów partnerskich)

W ramach działań projektowych mieliśmy za zadanie udekorować szkołę elementami charakterystycznymi dla krajów partnerskich.

W ramach działań projektowych mieliśmy za zadanie udekorować szkołę elementami charakterystycznymi dla krajów partnerskich. Dekorowanie rozpoczęliśmy już przed przyjazdem zagranicznych gości do naszej szkoły. „Hol Erasmusa” przybrał nową szatę graficzną. Zawisły flagi krajów partnerskich, informacje o szkołach oraz ważne informacje dotyczące projektu. Po wizycie naszych partnerów szafki szkolne stały się wystawką dla rękodzieła wykonanego przez uczestników warsztatów garncarskich, a ścianę ozdobiły wspaniałe obrazy. Dopełnieniem był zestaw bałwanków, na których „Nidzickie Erasmusiaki” wypisały zwroty grzecznościowe we wszystkich językach projektowych no i oczywiście w języku angielskim będącym łącznikiem między wszystkimi partnerami. Głowy Bałwanków przedstawiają barwy narodowe wszystkich partnerów realizujących z nami  naszą folklorystyczną przygodę w ramach projektu  ‘Folklorica’ Erasmus+ 2019-2021. Bałwanki zdobią hole naszej szkoły i przypominają o śniegu, którego w tym roku zdecydowanie nam brakuje.


Musical instruments

Grudniowym zadaniem projektowym było stworzenie instrumentów muzycznych charakterystycznych dla naszego regionu.


Polish traditional dances

Project „Folklorica”, day 1. Nidzica, 21 October 2019

Występ uczniów pod kierunkiem pań: Beaty Ziomek, Ewy Mariańskiej i Doroty Kosińskiej

Link do wideo: https://www.youtube.com/watch?v=ypEZqeeMG2M


Następna przygoda z programem Erasmus+ w SP nr 2 właśnie się zaczęła

W dniach 21-25.10.2019 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy podejmowali zagranicznych gości z Turcji, Rumunii, Litwy, Cypru i Wysp Kanaryjskich w ramach realizacji nowego, koordynowanego przez naszą placówkę międzynarodowego projektu ‘Folklorica’,  którego głównym celem jest zapoznanie uczestników z naszą kulturą i tradycjami, a także przybliżać zarówno naszym uczniom jak i gościom zagranicznym folklor Warmii i Mazur i całego kraju.

Pierwsze zadania pod hasłem ‘Ja i mój kraj’ realizowane były zarówno w szkole (powitanie chlebem i solą, tańce narodowe i regionalne, weselne przyśpiewki) jak i w terenie (wycieczki połączone z warsztatami do Kamionki, Skansenu w Olsztynku, Olsztyna, Warszawy czy Torunia). Efekty wycieczek tj. obrazy malowane na szkle, mydełka i świeczki, prace z gliny, pierniki czy kreatywne warsztaty z malowania na folii zaprezentowane będą na szkolnej wystawce w kąciku Erasmus+. Szkoda tylko, że wytworów z warsztatów kulinarnych (pierogów i kopytek) nikt prócz nas nie mógł spróbować. Były pyszne ☺ (przecież sami je przygotowaliśmy ☺). Wspólnie spędzony tydzień był  wspaniałym początkiem naszej dwuletniej współpracy przy realizacji projektu.

Mariola Podolska-Maculewicz


Startuje krótkoterminowa wymiana grup uczniów w projekcie 'Folklorica 2019 – 2021′

Od poniedziałku 21 do piątku 25 października nasza szkoła będzie gościć zagranicznych uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie 'Folklorica 2019 – 2021′.

Poniżej plakat zapowiadający wydarzenie