sp2nidzica.pl

Samorząd uczniowski

4 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program podczas kampanii wyborczej. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać maksymalnie 3 głosy na swoich faworytów. Nad całością wyborów czuwał opiekun samorządu,  Pani Laura Sienkiewicz.

Liczymy na owocną pracę nowego składu Samorządu Uczniowskiego J.

Osoby, które weszły w skład samorządu szkolnego:

Aleksander Urbanowicz kl.8c

Julia Urbanowicz kl.8c

Julia Wolicka kl.8d

Kinga Skibińska kl.8b           

Laura Bartkowska kl.8b

Lena Szczepkowska kl. 7a

Nadia Hinburg kl.8b

Natalia Idzikowska  kl.7a

Olaf Borowski kl.8b

Samorząd uczniowski – zrzeszenie uczniów danej szkoły (klasy) powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. Ogólnoszkolny samorząd uczniowski dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe (gospodarz klasy, zastępca gospodarza klasy, sekretarz klasy, skarbnik klasy). Opiekę i nadzór nad samorządem uczniowskim sprawują nauczyciele (opiekunowie). Współczesna pedagogika docenia rolę samorządności młodzieży jako czynnika rozwijającego postawy – autonomii; ze względu na to ważne zadanie wraz z wiekiem uczniów zwiększa się zakres działalności samorządu uczniowskiego oraz współodpowiedzialności za wyniki pracy szkoły.

Samorząd uczniowski jest poza radą pedagogiczną i radą rodziców, jednym ze statutowych organów szkoły.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcia jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczo-profilaktyktyczny szkoły, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

Za: Okoń W., (2001) Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s.348

Skip to content