Narodowe Święto Niepodległości / День національної незалежності.

11 listopada 1918 r. Polska ponownie pojawiła się na mapie świata. Tym samym ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków, walczących i oddających życie w nadziei, że Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, że Polska znów będzie Niepodległa.
Tego dnia aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się, krwawa, I wojna światowa, w której Polacy, walcząc w armiach zaborczych, wielokrotnie stawać musieli do bratobójczych walk. Działająca od września 1917 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich. Do jego dyspozycji oddali się członkowie Rady Regencyjnej i Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej w Lublinie z Ignacym Daszyńskim na czele. 22 listopada 1918 r. Piłsudski zatwierdził dekret, stanowiący rodzaj namiastki ustawy zasadniczej. Tak ponownie rodziło się państwo polskie.
W 1937 r. Sejm RP ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości. W latach 1945-89 próby kultywowania obchodów tego święta groziły surowymi represjami ze strony władz. Ustawą Sejmu, wybranego w czerwcu 1989 r., Święto Niepodległości 11 listopada zostało przywrócone pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.
Uczcijmy godnie kolejną rocznicę odzyskania Niepodległości. Starajmy się brać udział w obchodach tego święta.
 
Opracował: Adam Gorzka
 
11 листопада 1918 року Польща знову з’явилася на карті світу. Таким чином здійснилися мрії багатьох поколінь поляків, які боролися і віддавали життя в надії, що Польща ще не вмерла, поки ми живі, що Польща знову буде незалежною.
Того дня актом капітуляції Німеччини завершилася кровопролитна Перша світова війна, в якій полякам, воюючи в арміях-розподілах, неодноразово доводилося стикатися з братовбивчими бійками. Регентська рада, яка діяла з вересня 1917 року, передала Юзефу Пілсудському верховне командування польською армією. У його розпорядженні були члени Регентської ради та Тимчасового уряду РП у Любліні на чолі з Ігнацієм Дашинським. 22 листопада 1918 року Пілсудський ухвалив декрет, який став своєрідною заміною основного закону. Так відродилася польська держава.
У 1937 році Сейм Республіки Польща встановив День незалежності 11 листопада. У 1945-89 роках спроби культивувати святкування цього свята опинились під загрозою жорстких репресій з боку влади. Актом Сейму, обраного в червні 1989 року, День незалежності 11 листопада було відновлено як День національної незалежності.
Давайте гідно відсвяткуємо чергову річницю відновлення Незалежності. Спробуємо взяти участь у святкуванні цього свята.
 
Підготував: Адам Горжка