Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja 2022 / Всесвітній день без тютюну – 31 травня 2022 року.

„Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska”
Każdego roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Święto to stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ten został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów, jego negatywne skutki zdrowotnei środowiskowe.
Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 (World No Tobacco Day) w bieżącym roku skupia uwagę na zagrożeniach dla środowiska jakie wytwarza tytoń. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady.
Używanie tytoniu niszczy środowisko na każdym etapie.
Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem zanieczyszczającym i niszczącym środowisko. Przychodzi nam najczęściej na myśl zanieczyszczenie powietrza spowodowane paleniem, ale szkody występują w całym łańcuchu i są znacznie bardziej złożone :
• Na całym świecie każdego roku około 3,5 miliona hektarów ziemi jest niszczonych pod uprawę tytoniu. Uprawa tytoniu przyczynia się również do wylesiania 200 000 hektarów rocznie i degradacji gleby.
• Produkcja tytoniu wyczerpuje zasoby planety tj. woda, paliwa kopalne i metale.
• Globalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży wyrobów tytoniowych oznacza, że przemysł tytoniowy w dużym stopniu opiera się na energochłonnych środkach transportu.
• Każdego roku na całym świecie 4,5 biliona niedopałków papierosów jest wyrzucanych, generując 1,69 miliarda funtów toksycznych odpadów i uwalniając tysiące chemikaliów do powietrza, wody i gleby.
Wpływ palenia tytoniu na środowisko wywiera niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety. Jest to szczególnie niebezpieczne dla krajów rozwijających się, ponieważ tam odbywa się większość produkcji tytoniu”, powiedział dr Ruediger Krech, dyrektor ds. promocji zdrowia WHO, „Każdy papieros, który palisz, dosłownie spala zasoby tam, gdzie już ich brakuje, spalamy zasoby, od których zależy nasza egzystencja”.
Obciążenie środowiskowe spada na kraje, które najmniej sobie z tym radzą, zyski osiągają międzynarodowe koncerny tytoniowe z siedzibą w krajach o wyższych dochodach.
Ponieważ około 90% całej produkcji tytoniu koncentruje się w krajach rozwijających się, tytoń ma niezwykle nierówny wpływ na różne grupy społeczno – ekonomiczne.
W krajach o niskich i średnich dochodach wielu rolników i urzędników rządowych postrzega tytoń jako uprawę dochodową, która może generować wzrost gospodarczy, jednak krótkoterminowe korzyści pieniężne z uprawy są niwelowane przez długoterminowe konsekwencje zwiększonego braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymujące się długi rolników, choroby i ubóstwo wśród robotników rolnych oraz rozległe szkody środowiskowe w krajach o niskich i średnich dochodach.
Celem Światowego Dnia bez Tytoniu jest także uwrażliwienie ludzi na manipulacje przemysłu tytoniowego w tym praktyki „greenwashingu” np. wprowadzanie na rynek nowych produktów jako przyjaznych dla środowiska, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych działań niszczących środowisko.
Ograniczenie spożycia tytoniu należy uznać za kluczową dźwignię osiągnięcia wszystkich celów zrównoważonego rozwoju, a nie tylko tych bezpośrednio związanych ze zdrowiem.
Chroń środowisko – Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 da Ci jeszcze jeden powód do rezygnacji z palenia!
 
«Тютюн – загроза для навколишнього середовища»
Щороку 31 травня ми відзначаємо Всесвітній день без тютюну. Це свято – можливість привернути увагу всього світу до поширеності куріння та його негативного впливу на здоров’я. Цей день був встановлений ВООЗ у 1987 році у зв’язку зі зростанням кількості наркоманів і пацієнтів, які страждають від захворювань, спричинених курінням – переважно раку легенів, стравоходу, гортані, глотки та підшлункової залози. Свято – це можливість привернути увагу всього світу до поширеності куріння, його негативних наслідків для здоров’я та навколишнього середовища.
Всесвітній день без тютюну 2022 року (World No Tobacco Day) цього року зосереджується на небезпеці тютюну для навколишнього середовища. Глобальна кампанія має на меті підвищити обізнаність громадськості про вплив на навколишнє середовище всього тютюнового циклу, від вирощування, виробництва та розповсюдження тютюну до токсичних відходів, які він утворює.
Вживання тютюну руйнує навколишнє середовище на кожному етапі.
Життєвий цикл тютюну від початку до кінця є процесом, який забруднює та завдає шкоди. Забруднення повітря від куріння – найпоширеніша думка для нас, але шкода носить широкий ланцюг і набагато складніша:
• Щороку в усьому світі для вирощування тютюну знищується приблизно 3,5 млн. га землі. Вирощування тютюну також сприяє вирубці 200 000 га на рік та деградації ґрунтів.
• Виробництво тютюну виснажує такі ресурси планети, як вода, викопне паливо та метали.
• Глобалізація ланцюга постачання та збуту тютюну означає, що тютюнова промисловість значною мірою залежить від енергоємних видів транспорту.
• У всьому світі щороку викидається 4,5 трильйона недопалків, утворюючи 1,69 мільярда фунтів токсичних відходів і викидаючи тисячі хімічних речовин у повітря, воду та ґрунт.
Вплив куріння на навколишнє середовище чинить непотрібний тиск на і без того дефіцитні ресурси нашої планети та крихкі екосистеми. Це особливо небезпечно для країн, що розвиваються, тому що більшість тютюнового виробництва відбувається саме там, – сказав д-р Рюдігер Креч, директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я. «Кожна сигарета, яку ви викурюєте, буквально спалює ресурси там, де їх вже не вистачає, ми спалюємо ресурси. залежить наше існування».
Екологічний тягар лягає на країни, які найменше спроможні з ним впоратися, прибуток отримують транснаціональні тютюнові компанії, що базуються в країнах з високим рівнем доходу.
Оскільки близько 90% усього виробництва тютюну зосереджено в країнах, що розвиваються, тютюн має вкрай неоднаковий вплив на різні соціально-економічні групи.
У країнах з низьким і середнім рівнем доходу багато фермерів і урядовці вважають тютюн прибутковою культурою, яка може сприяти економічному зростанню, але короткострокові грошові вигоди від вирощування компенсуються довгостроковими наслідками зростання продовольчої безпеки та наполегливих фермерів. борги, хвороби та бідність робочої сили сільськогосподарських угідь і велика екологічна шкода в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.
Метою Всесвітнього дня без тютюну є також привернути увагу людей до маніпуляцій тютюновою індустрією, включаючи практику «зеленого прання», наприклад, маркетинг нових продуктів як екологічно чистих, щоб відвернути увагу громадськості від власної діяльності, яка руйнує навколишнє середовище. .
Зменшення споживання тютюну слід вважати ключовим важелем для досягнення всіх ЦУР, а не лише тих, які безпосередньо стосуються здоров’я.
Збережіть навколишнє середовище – Всесвітній день без тютюну 2022 дасть вам ще одну причину кинути палити!